Acordare cetatenie

Actele şi taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române
(Art. 8 din Legea nr. 21/1991)

ACTE NECESARE:
1. PAŞAPORT în copie legalizată sau « conform cu originalul », cu traducere legalizată;
2. PERMIS de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată sau « conform cu originalul »;
3. HOTĂRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România în copie legalizată eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
4. ADEVERINŢĂ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei – eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
5. DECLARAŢIE personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
6. CERTIFICAT de NAŞTERE în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
7. CERTIFICAT de CĂSĂTORIE în copie legalizată;
8. DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
9. CERTIFICATE de NAŞTERE ale minorilor în copii legalizate;
10. ACORDUL părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar;
11. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar şi în prezenţa unui părinte;
12. CAZIER JUDICIAR din România;
13. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;
14. DOVADA locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:
A. prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
B. prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
C. prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
D. prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):
A. venituri din activităţi comerciale
a) actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
b) CUI în fotocopie.
c) bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.
d) HOTĂRÂREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;
e) DOVADA încasării dividendelor cuvenite;
f) DOVADA achitării impozitului pe dividendele încasate;
g) CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială.
h) CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

B. CONTRACT individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar NET.

C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
a) declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
b) certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.
D. TALON de pensie sau alte dovezi;

Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască:
– Limba română (scris şi citit);
– Constituţia României şi Imnul naţional;
– Noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).