Servicii juridice

Consultanta juridica

Te sfatuim sa alegi varianta optima si iti oferim solutii concrete din punct de vedere juridic si administrativ pentru afacerea ta. In timp ce tu te ocupi de dezvoltarea afacerii noi ne asiguram ca functionezi legal si eviti eventualele neplaceri sau chiar pierderi financiare, din cauza unor decizii gresite, intocmirea necorespunzatoare a intregii documentatii necesare infiintarii si functionarii unei societati sau altor inscrisuri juridice. Va sustinem business-ul asigurandu-va gazduirea sediului social – inclus in pachetul de infiintare al societatii 0720 61 50 62.

Serviciile noastre de consiliere si asistenta juridica petru afaceri te ajuta sa economisesti timp si bani.

Consultanta pentru Start-Up in Afaceri

Oferim servicii de consultanta specializata pentru inceperea unei afaceri in Romania, etapele ce trebuie parcurse, condiţiile şi documentele necesare pentru constituirea şi înregistrarea unei societati comerciale.

De la alegerea formei juridice şi până la întocmirea actului constitutiv sunt prezentate soluţiile apte să asigure o bună desfăşurare a activitatii societatii comerciale ce urmeaza a fi constituita. Inainte de infiintarea unei firme trebuie sa stim pe ce ne bazam.

Trebuie foarte atent evaluate oportunitatea si posibilitatea de a derula afacerea respectiva, atat din punct de vedere al avantajelor si oportunitatilor oferite de business-ul respectiv, cat si din punct de vedere al posibilitatilor financiare care sa permita sustinerea si dezvoltarea afacerii. Bugetul de start trebuie sa acopere cheltuieli cu personalul (costuri de angajare), taxe legale si profesionale, licente si permise, echipament, asigurari, aprovizionare, publicitate si promovare, salarii, contabilitate, venituri, utilitati, cheltuieli neprevazute.

Exista nenumarate situatii in care investitotul, fie ca este persoana juridica sau persoana fizica autorizata, fie ca este cetatean roman sau nerezident infiinteaza o societate si constata, ulterior, ca nu o pot face operationala, ca afacerea nu aduce profit, ba din contra, a omis anumite aspecte facand astfel o investitie proasta.

In ultima instanta solutia este dizolvarea si lichidarea, ceea ce presupune alte costuri, timp pierdut si angajarea de resurse.

Principalele servicii de consultanta start-up sunt:

 • Analiza initierii si oportunitatii unei afaceri in contextul economic actual;
 • Consultanta cu privire la forma legala adecvata (SRL, SA, SNC, PFA, II, IF, ONG etc.);
 • Consultanta privind sistemul fiscal adecvat (vectorul fiscal)- platitor de TVA sau neplatitor TVA;
 • Consultanta si asistenta specializata alegerea codului CAEN;
 • Consultanta si asistenta specializata alegerea denumirii societatii, alegerea sediului social etc.
 • Redactare Act Constitutiv (acte infiintare);
 • Redactarea Contract Inchiriere/Comodat (dupa caz) si implicit obtinerea avizului si a certificatului de la administratia de sector;
 • Consultanta privind alegerea bancii, deschiderea contului si reprezentare in relatia cu banca;
 • Consultanta privind constituirea efectiva a companiei, actele necesare, relatia cu Registrul Comertului si asistenta continua pe parcursul infiintarii societatii;
 • Consultanta generala privind elaborarea unui plan de afaceri.

Convenient.ro ofera o gama integrata de servicii juridice si consultanta de afaceri orientate spre a ajuta clientii sa-si maximizeze afacerile si profiturile:

 • Infiintari firme S.R.L., S.A. etc.
 • Infiintare PFA, II, IF
 • Infiintari/inchideri puncte de lucru
 • Autorizari puncte de lucru
 • Prelungire valabilitate sediu/punct de lucru
 • Schimbare/gazduire sediu social
 • Revocare/numire administrator
 • Excludere/includere asociati in societate
 • Majorari de capital social (cu numerar sau natura)
 • Cooptare/retragere asociati in firma
 • Cesiune de parti sociale
 • Indreptari de erori materiale la ONRC
 • Schimbarea formei juridice a unei societati
 • Suspendare activitate firma
 • Reluarea activitatii firmei
 • Recodificare domeniu de activitate conform CAEN REV.2 sau completare domeniu de activitate
 • Declarari ale obiectului de activitate principal
 • Autorizari obiecte de activitate
 • Extinderi ale obiectului de activitate
 • Rezervare denumire societate
 • Marca Inregistrata
 • Obtinerea de certificate constatatoare
 • Inregistrare, autorizare reprezentante
 • Fuziuni ale societatilor comerciale
 • Divizari ale societatilor comerciale
 • Dizolvari, lichidari, radieri firme
 • Autorizatii de functionare emise de Primarie, Sanitar-Veterinare, PSI, Mediu, Ape
 • Reprezentare in relatia cu Registrul Comertului
 • Reprezentare juridica

Administrare

Oferim consultanta in toate etapele afacerii dumneavoastra, de la planificare, strategie si implementare a noilor strategii de afaceri, pana la consultarea din punct de vedere juridic, asupra operatiunilor zilnice desfasurate. Amintim ca servicii de administrare:

– Negocieri contracte clienti
– Negocieri contracte furnizori
– Sediu social /punct lucru (inchiriere, achizitionare)
– Avize, autorizatii, permise de la diferitele autoritati
– Discutii pentru angajare personal, interviuri (HR)
– Investitie/dezvoltare proiecte (arhitecti, avize, autorizatii, constructori, teren etc.).
– Documente si formalitati personale (casa, vize, acte etc.).
– Intalniri/negocieri cu avocati, auditori, evaluatori, contabili, experti.
– Conducerea activitatii principale.
– Urmarire fabricatie/servicii/lucrari.
– Sedinte si rapoarte productie.
– Rezolvat probleme de materii prime, stocuri, materiale etc.
– Probleme de calitate si control.
– Reclamatii client.
– Raportari head office.
– Probleme administrative curente.
– Deplasari head office.
– Conferinte, sedinte asociatii profesionale, lobby la autoritati etc.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul modificării dorite ;
 2. În cazul schimbării sediului profesional, dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice înscris care atestă dreptul de folosință şi/sau atestă afectaţiunea specială a spaţiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 3. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (original);
  • NOTĂ:dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA/titularul întreprinderii individuale/ membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, în original, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
 4. În cazul modificării obiectului de activitate, declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 5. Raportat la modificarea solicitată:
  • precizarea din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate;
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie sau declaraţia privind încetarea desfăşurării activităţii de către soţ/soţie ;
  • actul modificator la acordul de constituire, declarații retragere, copie act de identitate membru nou (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul) – pentru înlocuirea / intrarea unui nou membru IF sau schimbarea reprezentantului IF;
  • informaţiile din cazierul fiscal, în original;
  • specimenul de semnătură, certificat în condiţiile legii de către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, în original, sau, după caz, împuternicirea avocaţială care conţine semnătura titularului PFA/II/reprezentantului IF ;
  • copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale .
 6. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) .

Înmatriculari – Beneficiari reali

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

(13) Suplimentar faţă de obligaţia prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

(*) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzută la art. 56 alin. (13), este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

(14Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerţului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Această obligaţie se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puţin o declaraţie privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

(3) În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(4) Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(5) Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

(6) Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

(7) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

(8) Oficiul (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicţiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate.