Ce implica infiintarea unei COOPERATIVE AGRICOLE :

I.1. Primul pas este sa facem dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii: Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însotita de sintagma “cooperativa agricola” – 3 propuneri de nume ;
2. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, i cazul persoanelor juridice copie CUI, dupa caz (copii ) ;
3. O sa avem nevoie de urmatoarele informatii si acte :
– capitalul social si participatia asociatilor la capitalul social ;

Dovezile privind efectuarea varsamintelor numarului minim de parti sociale subscrise;
– domeniul/obiectul de activitate ;
– contractul in baza caruia se stabileste sediul social – il facem noi, dar avem nevoie de actele de proprietate (contract de vanzare-cumparare etc.), in copie – care atesta proprietatea celui care detine spatiul cu destinatia de sediu social.
– Acordul vecinilor – aceasta daca si numai daca imobilul in care se va stabili sediul social este la bloc, unde este constituita o asociatie de proprietari (este un formular tipizat pe care vi-l voi da eu), dupa caz;
Termen eliberare acte: 7 zile lucratoare de cand depunem dosarul si avem totul in dosar;

II. Costurile de contabilitate, la cerere – acestea se discuta ulterior cu expertul-contabil ;
III. Inregistrare TVA/ROI, la cerere.
IV. Avize, autorizatii, certificari etc. – consultanta, asistenta si/sau reprezentare, la cere

Activitatile cooperativelor agricole sunt axate pe furnizare de servicii, achizitii si vânzari, procesare a produselor agricole, manufacturiere si de mica industrie în agricultura, exploatare ?i gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole ?i a efectivelor de animale, finan?are, asisten?a mutuala ?i asigurare agricola.

Cooperativa agricola reprezinta o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, persoana juridica de drept privat, constituita pe baza consimtamântului liber exprimat de parti, functioneaza cu minimum cinci persoane si exercita o activitate economica, tehnica si sociala destinata furnizarii de bunuri, servicii ?i locuri de munca, exclusiv sau preponderent pentru membrii ei. Exista doua tipuri de cooperative agricole: cooperative de gradul I – constituite din asocia?ii de persoane fizice; cooperative de gradul II – formate din persoane juridice constituite din cooperativele de gradul I, în majoritate, sau persoane fizice si juridice, dupa caz. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului, înregistrarea fiscala si autorizarea functionarii cooperativei agricole de gradul I si gradul II sunt urmatoarele: Cererea de înregistrare (original) – formular; Anexa 1 privind înregistrarea fiscala – formular; Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare prevazute de lege în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2 – original); Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original); Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii (original); Actul constitutiv al cooperativei agricole încheiat în forma autentica (original si copie); Statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori (original); Dovezile privind sediul social/secundar al societatii cooperative (copie); Dovezile privind efectuarea varsamintelor numarului minim de parti sociale subscrise; în cazul aporturilor în natura – actele privind dovada proprietatii asupra bunurilor (copii); Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, dupa caz (copii) – detalii; Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori, administratori, cenzori, din care sa reiasa ca îndeplinesc condi?iile legale pentru de?inerea acestor calita?i (original); pentru fondatorul persoana juridica actele de înregistrare, în copie, hotarârea organului statutar al fondatorului persoana juridica privind participarea la constituirea societatii cooperativa (original) si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv în numele si pe seama fondatorului persoana juridica, în original. De asemenea, sunt necesare, dupa caz: avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); împuternicire speciala (în forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original); dovezile privind plata taxei de registru – 250 lei – taxele de registru;150 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014; tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Formularele se distribuie la sediul ORC, iar solutionarea cererii revine în competenta directorului ORC de pe lânga Tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decât cele enumerate mai sus.