Federaţiile sportive naţionale

Legislaţie aplicabilă:

1.Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001;

3.Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 2 martie 2010;

4.Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000;

5.Ordinul ministrului justiţiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiiilor şi fundaţiiilor, Registrului federaţiiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 16 mai 2000;

6.Ordinul ministrului justiţiei nr. 1076/C din 15 mai 2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 222 din 19 mai 2000;

În sensul Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, sunt considerate structuri sportive:

  1. a)  asociaţiile sportive – structurilor sportive fara personalitate juridica;
  2. b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;;
  3. c) asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;
  4. d) ligile profesioniste;
  5. e) federaţiile sportive naţionale;
  6.  f) Automobil Clubul Român, pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv;
  7. g) organizaţii sportive naţionale.

Dreptul la libera asociere, în scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează, în condiţiile legii, evidenţa structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă.

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, prevede faptul că dobândirea personalităţii juridice se realizează prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul, cu excepţia federaţiilor care se înscriu la tribunalul din circumscripţia căruia federaţia urmează să-şi aibă sediul.

Înfiinţarea Federaţiilor sportive naţionale se realizează în condiţiile art.35 şi 36 din Legea nr.69/2000 şi a dispoziţiilor speciale prevăzute de HG nr.884/2001, respectiv:

ART. 35

(1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.

ART. 36

(1) Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

(2) Pentru o ramură de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singură federaţie sportivă naţională.

(3) Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportivă naţională “Sportul pentru toţi” şi Federaţia sportivă naţională “Sportul pentru persoanele cu handicap”, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi juridice cu activitate specifică în domeniu.

(4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federaţiilor sportive naţionale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obţinut avizul expres al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

(5) Federaţiile sportive naţionale se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu statutele federaţiilor internaţionale corespondente.

(6) Înfiinţarea federaţiilor sportive naţionale sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4), este nulă de drept.

Denumirea federaţiilor sportive naţionale este “Federaţia Română de – ramura de sport – “, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr. 69/2000.

Utilizarea denumirii “Federaţia Română de – ramura de sport -” pentru orice federaţie sportivă naţională se autorizează de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul procesului de avizare şi/sau recunoaştere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

În vederea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului şi Sportului actul constitutiv şi statutul federaţiei sportive naţionale, în formă autentică sau atestata de avocat, precum şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

În România, în prezent funcţionează 63 de federaţii sportive naţionale ce organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în ramurile de sport recunoscute în ţara noastră, conform statutelor acestora, după cum urmează:

Având in vedere dispoziţiile art.36 (2) din Legea nr.69/2000, respectiv “pentru o ramură de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singură federaţie sportivă naţională”, nu se mai pot constitui alte federaţii sportive naţionale în ramurile de sport sus menţionate.

Condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale sunt:

  1. a) activitatea ramurii de sport se desfăşoară în minimum 5 judeţe;
  2. b) la data constituirii să existe minimum 10 cluburi sportive care să aibă minimum 200 de membri practicanţi;
  3. c) activitatea în ramura de sport recunoscută oficial să se desfăşoare în mod organizat de cel puţin 3 ani de la recunoaşterea oficială a practicării ramurii de sport în România.

Recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului la solicitarea practicanţilor acesteia.

În baza recunoaşterii oficiale practicanţii ramurii de sport se pot constitui în asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federaţie sportivă naţională, şi pot participa la întreceri demonstrative şi competiţii, potrivit legii.

Sursa: Ministerul Tineretului si Sportului