Stabilirea (Gazduirea) sediului social pentru societate

Această iniţiativă vine în întâmpinarea oricărui înteprinzător ce are nevoie sa inchirieze un spaţiu de lucru. Dacă aţi studiat piaţa, se poate să fi ajuns la concluzia că nu e foarte simplu şi nici ieftin să lucraţi pe cont propriu. Încă de la constituirea firmei se pune problema domicilierii companiei.

Cu un preţ modic veţi rezolva problema domicilierii şi vă puteţi concentra pe business! Sediul social poate fi înregistrat pentru un singur an la un avocat – e o soluţie ieftină si temporară.

În cazul în care aveți sediul expirat, registrul comertului precum si orice persoană interesata poate solicita dizolvarea firmei dumneavoastră, conf. legii.

Conform legislaţiei, la domicilierea unei societăţi sunt două variante: găzduirea la avocat sau cea într-un spaţiu separat. Oferim spre închiriere spaţii partajate în clădiri de birouri din Bucureşti. Găzduire sediu social la adresa biroului. Redirecţionare corespondenţă.

Vă propunem cea mai bună soluţie de domiciliere a unei firme – închirierea unui spaţiu delimitat în cadrul unei clădiri de birouri sau conf. prevederilor art. 3 litera h din legea 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, serviciul de gazduire a sediului social presupune incheierea unui contract de asistenta juridica intre firma si cabinetul de avocat, in care se specifica serviciul oferit si anume stabilire sediu social si perioada in care firma va avea sediul gazduit la cabinetul de avocat.

Sediul social se poate stabili si la cabinetul de avocat

Sediul social reprezinta elementul principal in jurul caruia societatea poate avea o identitate juridica proprie si poate functiona fara probleme in conditii legale.

Colaborarea cu biroul nostru de consultanta vine in sprijinul persoanelor care doresc să-şi înfiinţeze o societate comercială sau să-şi mute sediul social al uneia deja înfiinţate în Bucuresti/Ilfov, dar nu deţin o proprietate imobiliară. Avantajele serviciului de Gazduire a sediului social sunt:

– in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte), nu este necesara obtinerea acordului asociatiei de proprietari;

-in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte), nu este necesara obtinerea acordului vecinilor direct afectati;

-nu se verifica unicitatea sediului social de catre registrul comertului.

Ca si mentiune gazduirea se poate realiza pe o perioada de maxim un an, conform legislatiei in vigoare. Onorariile pentru gazduire sediu social in Bucuresti variaza in functie de perioada aleasa de client (minim 3 luni). Gazduirea sediului social al societăţii comerciale include şi servicii minime de secretariat cum ar fi: primire corespondenţă, preluare/notificare primire apeluri telefonice, recepţionare/notificare primire mesaje e-mail.

In cazul in care detineti Dvs. un spatiu cu destinatia de sediu social si doriti sa intocmim documentatia in vederea schimbarii / stabilirii sediului societatii actele necesare sunt:

 1. fotocopie act constitutiv actualizat al Societatii (cel mai recent act)
 2. fotocopie Certificat de inmatriculare
 3. fotocopie CI asociat(i) si administrator(i)
 4. Certificat de inmatriculare in original
 5. Certificat constatator de la sediul social in original
 6. Acordul vecinilor si / sau asociatiei de proprietari

Dovada spatiului pentru sediu social poate fi facuta la Registrul Comertului prin orice titlu care atesta dreptul de folosinta a respectivului spatiu. Acestea pot fi:

– contract de vanzare-cumparare
– contract de donatie in forma autentica
– extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere
– certificat de mostenitor
– act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii
– hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul
– hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune
– proces-verbal de receptie a constructiei
– act de adjudecare a imobilului vandut în cadrul executarii silite
– contract de schimb
– contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de subinchiriere (inregistrat la Administraţia Finantelor Publice)
– contract de concesiune
– contract de leasing imobiliar (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de comodat (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de uz (inregistrat la Administratia Finantelor Publice),
– contract de uzufruct (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului.

Pasul ulterior acestei modificari de date, trebuie depusa declaratia 050 referitor la schimbarea domiciliului fiscal al contribuabilului si daca sunteti de acord, o sa ne ocupam tot noi, avand in vedere ca stim despre ce este vorba si avem toate actele necesare. Practic dosarul de la vechiul sediu se muta la noul sediu, abia dupa ce societatea notifica organul fiscal si are toate obligatiile declarative indeplinite, precum si achitate toate taxele la zi.

Noi intocmim dosarul il depunem si urmarim transmiterea lui pana la ridicarea deciziei de schimbare sediu, care dureaza pana la 2-3 luni, dar in acest timp contributiile se platesc tot la vechiul sediu.

Totodata trebuie schimbat si certificatul de TVA cu noua adresa si este o procedura ulterioara emiterii deciziei de schimbare sediu – dupa caz, doar pt. cei care sunt inregistrati ca platitori de TVA.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind schimbarea sediului profesioniştilor  sau a sediului sucursalelor acestora în acelaşi judeţ

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani ;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip ;
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original) ;
 4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie ;
 5. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit ;
 6. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social ;
 7. Certificatul de înregistrare (original) ;
 8. Actul constitutiv actualizat, în original ;
 9. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original) ;
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale ;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 10. Dovezile privind plata tarifului legal

Notă:

 • În cazul schimbării denumirii localităţii sau străzii ori al renumerotării imobilelor, persoanele juridice înmatriculate vor solicita, pe cheltuiala lor şi în baza înscrisurilor justificative, înregistrarea modificărilor, intervenite şi eliberarea unui nou certificat de înregistrare.
 • Pentru schimbarea sediului sucursalei, în cazul în care sucursala nu a fost nominalizată în actul constitutiv, fiind reglementată prin acesta doar procedura de mutare a sediului acestora, nu se întocmeşte act constitutiv actualizat, menţiunea operându-se în baza hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau a deciziei asociatului unic/ CA/directoratului.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/

Oficiul Național al Registrului Comerțului

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau 0730.44.88.21