Servicii lichidator  / practician in insolventa 

Va prezentam in continuare oferta noastra de servicii pentru îndeplinirea atribuţiilor de practician in insolventa in aceasta cauza. Consideram astfel ca societatea noastra va asigura derularea procedurii de admistrare judiciara / faliment cu îndeplinirea in totalitate a cerinţelor impuse atat de legea insolventei cat si de către creditorii implicaţi in cauza. Echipa noastra beneficiaza in prezent si de experienţa vasta in management si evaluarea intrerpinderii a membrilor sai, putând implica, in funcţie de complexitatea cauzelor, si specialisti in alte domenii de interes pentru derularea optima a procedurilor concursuale.

Onorariu practicat

Cuantumul onorariului va f i stabilit de comun acord cu creditorii identificaţi in cauza, in funcţie de anumiţi factori care determina gradul de complexitate a activitatii depuse. Se vor avea in vedere valoarea creanţelor de recuperat, numărul de salariaţi ai debitorului, complexitatea litigiilor in care este implicat debitorul, valoarea activelor debitorului si atractivitatea acestora pe piaţa, nivelul lichidităţilor disponibile in averea debitorului pentru acoperirea cheltuiellor iniţiale ale procedurii etc.

Referitor la colaborarea cu părţile implicate in prezenta cauza, celeritatea procedurii de insolventa, aratam ca acestea sunt asigurate in privinţa accesului la informaţii din dosarul cauzei prin punerea la dispoziţie in termen util, atat a actelor procedurale obligatoriu a fi comunicate, (3 zile inainte de termenul de judecata pentru rapoartele de activitate, cel târziu odata cu afişarea a tabelului creanţelor etc ) cat si prin urgenta soluţionare a altor solicitări de comunicare date/informatii înaintate de parti.

Banzandu-ne pe experinta vasta a membrilor echipei, pe un suport logistic adecvat activitatii desfasurate, suntem convinşi ca vom da dovada de o bună înţelegere şi interpretare a tuturor problemelor în care societatea va fi implicata, asigurand derularea procedurilor de insolventa cu profesionalism, operativitate, integritate, flexibilitate si eficienta.

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile:
a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;
b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;
2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale – inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei – care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila.

Referitor la dosarul de insolventa, procedura ar fi urmatoarea:

– se depune cererea de deschidere a procedurii insotita de actele prevazute de art.28 din legea 85/2006, la care se adauga certificat constatator de la Registrul Comertului si hotararea adunarii generale a asociatilor in care se voteaza deschiderea procedurii ( de insolventa sau de faliment in forma simplificata ) si se numeste totodata si lichidatorul;

– se depune oferta lichidatorului si polita de asigurare a acestuia;

– in cererea de deschidere a procedurii se solicita desemnarea lichidatorului ( sau a administratorului judiciar daca se cere procedura de insolventa );

– onorariul lichidatorului va fi cel fixat de judecatorul sindic odata cu deschiderea procedurii;

Dupa deschiderea procedurii se predau actele contabile pentru analiza.

Se valorifica bunurile ( daca exista ).

Se notifica toti creditorii debitorului pentru intocmirea tabelelor preliminar si definitiv al creantelor.

Daca se deschide falimentul atunci in doua termene maxim, aceasta procedura se poate si inchide.

Taxa de timbru este fixa – de 200 lei si nu depinde de valoarea datoriilor.

 De la contabil se solicita urmatoarele:

 ART. 28
(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:
a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;
b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;
d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive;
e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie;
f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;
h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate;
i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;
j) o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;
k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996 si ca administratorii, directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute inLegea nr. 21/1996, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;
l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise.
(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) şi h), va putea înregistra acea informaţie la tribunal în termen de 5 zile; dacă nu o va face, el va fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. – deci, daca nu poate face ceva de la alin. (1) lit. a)-f) şi h), nu i nicio problema
Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008, cu pct. 14^4.