Capitalului social – Parte din patrimoniul unei societati ce cuprinde aportul (in bani sau in natura) adus de membri acesteia in vederea atingerii scopului urmarit.

Majorarea capitalului social al societăţii, operaţiune prin care societatea îşi măreşte capitalul social. Hotărârea privind m.c.s. se adoptă, în cazul S.A., de adunarea generală extraordinară, cu respectarea cerinţelor de cvorum şi majoritate impuse de lege. In cazul SRL, hotărârea se adoptă valabil cu votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când actul constitutiv prevede altfel.

Majorare capital social prin aport in numerar

Necesar acte :

– act constitutiv actualizat al Societatii care si majoreaza capitalul social;

– CUI -ul societatii;

– CI asociat (i) & administrator(i);

– suma cu care se va majora capitalul social;

– foaia de varsamant de la banca/op-ul prin care s-au virat banii in contul Societatii.

 Termen de eliberare: 5 zile lucratoare.

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor

I. Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original);
 3. Dovada efectuării vărsămintelor, în copie certificată – detalii;
 4. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte

II. Majorarea capitalului social al societăților pe acțiuni

 • În cazul majorării capitalului realizată prin subscripție simultană, la cererea de înregistrare (original) se atașează:

– actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original) ;
–  dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare, în copie certificată;
– dovezile privind plata tarifelor legale și timbrul judiciar, în original;

 • În cazul majorării capitalului realizată prin subscripţie publică, la cererea de înregistrare (original)  se ataşează:

– hotărârea adunării generale privind intenţia de majorare a capitalului sau, după caz, decizia consiliului de administraţie/ directoratului emisă în temeiul împuternicirii date prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, în original. În acest din urmă caz se va depune şi hotărârea adunării generale care conţine împuternicirea, în original;
– copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviinţat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital;
– dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte;
– actul modificator, în original;
– dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

 • În cazul majorării capitalului realizată prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, la cererea de înregistrare (original) se ataşează:

– hotărârea adunării generale privind intenţia de majorare a capitalului sau, după caz, decizia consiliului de administraţie/ directoratului emisă în temeiul împuternicirii date prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, în original. În acest din urmă caz se va depune şi hotărârea adunării generale care conţine împuternicirea, în original;
– copia prospectului de emisiune întocmit în formă autentică, încuviinţat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital;
– dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte;
– actul modificator, în original;
– dovada notificării adresate de societate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la rezultatele ofertei publice;
– dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original.

III. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Actul modificator, în original, cu precizarea numărului de acţiuni/părţi sociale alocate în schimbul aportului în natură ;
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/ membrului persoanei juridice asupra aporturilor în natură, în copie certificată. În situaţia în care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataşează şi extrasul de carte funciară, în original;
 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul ORCT/persoana desemnată, pentru care s-a efectuat publicitatea, în condiţiile legii, în original, după caz;
 5. Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte ;

IV. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

V. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

VI. La cererea de înregistrare a menţiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligaţiunilor în acţiuni se ataşează actul modificator, în original, precum şi dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte.

VII. Actul constitutiv actualizat ;

VIII. Dacă este cazul:

 • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;
 • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;
 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi/acționari care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) ;
 • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate ;
 • actele de identitate a noilor asociați/acționari (în copie certificată de parte), respectiv actele de înregistrare ale noilor asociați/acționari persoane juridice ;
 • după caz, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);
 • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) :

IX. Dacă este cazul, declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice -;

X. Dovezile privind plata tarifului legal privind publicitatea şi, după caz, a celui poştal, în original sau în copie certificată de parte.