Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
Modificarea denumirii
Înscrierea sau modificarea emblemei
Schimbarea formei juridice
Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE
Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
Schimbarea sediului social în alt judeţ
Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
Prelungirea duratei de funcţionare
Reducerea duratei de funcţionare
Modificarea obiectului de activitate
Actualizarea obiectului de activitate
Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
Majorarea capitalului social
Reducerea capitalului social
Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
Suspendarea sau reluarea activităţii
Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE
Modificarea datelor de identificare
Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare
Excluderea sau retragerea asociaţilor
Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
Fuziunea transfrontalieră
Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente
Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite
Divizarea totală
Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
Corectare erori materiale
Modificări PFA, II, IF
Suspendare activitate PFA, II şi IF
Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA
Dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS, SRL şi GIE
Dizolvarea voluntară şi lichidarea SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator
Dizolvarea judiciară şi lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instanţei
Dizolvarea şi lichidarea urmare decesului
Radierea sucursalei
Desfiinţări PFA, II, IF