Infiintare firma: PROCEDURA DE INMATRICULARE A UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA (S.R.L.)

Procedura inmatricularii se deschide cu alegerea si rezervarea denumirii companiei la Registrul Comertului. Odata cunoscut numarul rezervarii, se poate trece la elaborarea actului constitutiv. Acest document care sta la baza societatii reglementeaza raporturile dintre asociati, stabileste obiectul de activitate al companiei, stabileste nivelul capitalului social al societatii. Tot prin actul constitutiv se stabileste sediul social al companiei precum si modul de solutionare al diferitelor situatii car ar putea interveni in viata firmei: modul de dizolvare, procedura convocarii adunarii generale a asociatilor.

La societatile cu raspundere limitata se va preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat drept aportul sau. Se vor mentiona asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit, daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

Rezervare denumire societate

Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.

Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată).

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. Cererea prin care se solicită obţinerea acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată şi înscrisurile
în susţinerea acesteia, menţionate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante.
Nicio firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuinţată de comercianţii din sectorul public (art. 40 din Legea nr. 26/1990,republicată).
Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.
Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată).
În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea
înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).

Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele metodologice):
– articularea cuvintelor;
– inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
– dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme;
– adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor
particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
– utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic dar identice fonetic;
– folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau rezervată;
– utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
– utilizarea/neutilizarea diacriticilor;
– adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimba înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;
– adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Modificare denumire societate

Denumirea societatii reprezinta un element de identificare legala al societatii, alaturi de Sediu, Numar de Inregistrare in evidentele Registrului Comertului si Codul Unic de Inregistrare.

Schimbarea denumirii societatii se produce prin hotararea asociatilor societatii in concordanta cu interesele si planurile de dezvoltare ale societatii.

Pentru schimbarea denumirii, societatea trebuie sa faca dovada rezervarii unei noi denumiri.

Conform prevederilor legale actuale, pentru schimbarea denumirii societatii, pe langa decizia/ hotararea asociatilor, sau actionarilor, este necesara si actualizarea actului constitutiv in vigoare.