Filiala vs. Sucursala

 1. Filiala este o societate independenta, cu personalitate juridica proprie fata de societatea-mama sub al carei control se afla; sucursala nu este o entitate cu personalitate juridica proprie (adica nu actioneaza in mod autonom si nu are o existenta de sine statatoare), ci face parte din structura organica a societatii-mama si este dependenta din punct de vedere economic de aceasta.
 2. Filiala are un patrimoniu propriu, in timp ce sucursala are doar cateva bunuri necesare desfasurarii activitatii ce i-au fost alocate de societatea-mama
 3. Filiala se inregistreaza la Registrul Comertului cu un capital social minim prevazut de lege pentru forma de societate sub care e constituita (ex. S.R.L., S.A.); sucursala se inregistreaza si ea la Registrul Comertului, insa nu trebuie sa aiba un capital social minim, ea beneficiind doar de acel patrimoniu (masa de bunuri) care ii este atribuit de societatea-mama
 4. Obiectul de activitate al filialei poate fi distinct de cel al societatii-mama deoarece din punct de vedere juridic, filiala unei societati este o societate distincta fata de respectiva societate; in schimb, sucursala poate avea in obiectul de activitate si, deci, poate desfasura doar activitati pe care le are si societatea-mama in propriul obiect de activitate
 5. Filiala este supusa legii statului unde isi are sediul social deoarece este o societate independenta, de sine statatoare, spre deosebire de sucursala care este supusa legii nationale a societatii-mama care a infiintat-o si este identificata prin raportare la sediul social al acesteia
 6. Filiala actioneaza in nume propriu in relatiile cu tertii, in timp ce sucursala actioneaza doar in numele sau pe seama societatii-mama.

Art. 42. – Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se înfiinteaza în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si în conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.
Art. 43. – (1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se înmatriculeaza, înainte de începerea activitatii lor, în registrul comertului din judetul în care vor functiona.
(2) Daca sucursala se înfiinteaza într-o localitate din acelasi judet sau în aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va înmatricula în acelasi registru al comertului, însa distinct, ca înmatriculare independenta.
(3) Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care îl înfiinteaza îi atribuie statut de sucursala.

Este posibil ca societatea comerciala sa fie nevoita sa desfasoare activitate si in alte locuri decat in incinta spatiului in care si-a stabilit sediul social. Locurile in care se desfasoara activitatea societatii comerciale in afara sediului social poarta denumirea de sedii secundare si se infatiseaza sub forma sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru etc. Aceste dezmembraminte ale societatii comerciale nu sunt dotate cu personalitate juridica, avand natura unor extinderi teritoriale ale societatii mame.

Societatea comerciala isi poate desfasura activitatea si prin infiintarea unor alte societati de sine statatoare care beneficiaza de personalitate juridica proprie, pe care legea le intituleaza filiale.

Asociatii pot hotari inca din momentul constituirii infiintarea sucursalelor sau a altor sedii secundare ori acest lucru se poate stabili ulterior pe parcursul desfasurarii activitatii societatii.

Pentru inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii unei filiale infiintata in Romania de o firma cu sediu in strainatate sunt necesare urmatoarele acte:

– copii traduse si legalizate de pe actul de inregistrare al societatii cu sediul principal in strainatate;

– hotararea organului statutar cu privire la infiintarea sucursalei;

– copie de pe actul care indica ultima situatie financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata sau publicata potrivit legislatiei statului in care firma isi are sediul;

– declaratie data pe proprie raspundere de persoana imputernicita sa reprezinte fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati – in original;

– specimenul de semnatura ale imputernicitilor ;

– certificatul de bonitate al persoanei juridice fondatoare nerezidente, emis de o banca din tara de origine – copie legalizata si tradusa;

– dovezile privind sediul social.

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic

Operaţiuni prealabile

Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul “sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.

Firma sucursalei din România a unei societăţi străine va trebui să cuprindă şi menţiunea sediului principal din străinătate.

Înregistrare

 1. Hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea sucursalei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala ;
 2. Actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 3. Actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată) ;
 4. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (copii) ;
 5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social al sucursalei (copie)
 6. În cazul sucursalelor profesioniştilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate, precum şi documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
 7. Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
 8. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original) şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 9. Declaraţiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original şi, după caz, în copii traduse şi legalizate)
 10. Specimenele de semnătură ale împuterniciţilor sucursalei (original).

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei  SE/filială înfiinţată de societăţi şi alte entităţi juridice de drept public sau privat, constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, subscriind la acţiunile acesteia, dacă cel puţin două dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau deţin de cel puţin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru

Operaţiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă ;

Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea “SE”. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepţia altor entităţi juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-şi modifice denumirea.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare a societăţii europene filială ;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină ;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani – original;
  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 4. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile implicate prin care se aprobă  participarea  la constituirea filialei;
 5. Actul constitutiv al filialei SE ;
 6. Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 2157/2001 privind:
  • acordul privind modalităţile de participare şi implicare a lucrătorilor în activitatea societăţii, sau:
  • dovada luării unei decizii prin care s-a pus capăt procedurii de încheiere a acordului cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE, sau:
  • dovada că după înfiinţarea grupului special de negociere pentru încheierea acordului cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE negocierile au continuat pe parcursul a încă 6 luni fără a se ajunge la un acord.
 7. Certificatele eliberate de autorităţile competente pe  teritoriul cărora îşi au sediul entităţile juridice implicate, având  sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, din care să rezulte că cel puţin două dintre ele:
  • sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau
  • deţin  de cel puţin 2 ani o filială reglementată  de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru;
 8. Dovezile privind depunerea aporturilor şi/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate în natură, precum şi dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau raportul de expertiză;
 9. Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul filialei SE aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv;
 10. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;
 11. Dacă este cazul, dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau emblemei;
 12. Dovezi privind sediul social/secundar al filialei SE (copie) ;
 13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi ;
 14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE filială ;
 15. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public ;
 16. Actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor/membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/cenzorilor, după caz, în copie;
 17. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare, în copie, hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
 18. Certificatul de bonitate a persoanei juridice nerezidente care participă la înfiinţarea filialei;
 19. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 ;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 20. Dovezile privind plata tarifului legal

Notă:

 • SE dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social.
 • Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Uniunii Europene, în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală.
 • Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligaţia de a-şi  amplasa administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc.
 • O SE  este reglementată:  
  • de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene (SE);
  • dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE
   sau
  • în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin:
   (i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE;
   (ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru  în care SE îşi are sediul;
   (iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul social;
  • dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE;
  • dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE.
 • Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de o lună de la  publicarea efectuată în conformitate cu legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE.
 • Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru.Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/

  ONRC

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau 0720.61.50.62.