SUSPENDARE  TEMPORARA ACTIVITATE / RELUARE ACTIVITATE / REACTIVARE  SOCIETATE ANAF

Suspendarea activitatii fimei necesita formalitati la Registrul Comertului cat si la Administratia Financiara.

La Registrul Comertului se va proceda la inregistrarea unei mentiuni privind suspendarea de activitate. Sunt necesare in acest sens urmatoarele documente:

– copie C.I. asociat/asociati,
– copie dupa certificatul de inregistrare al societatii,
– stampila societatii,
– toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare,
– plata onorariului si a taxelor de Registru.

Vom intocmi pentru dosarul privind suspendarea activitatii celelalte acte: Hotararea AGA/Decizia Asociatului Unic (dupa caz),Delegatia, Cererea de Inregistrare, Declaratie model. Apoi, in termen de 5-7 zile lucratoare (pentru Bucuresti si Ilfov) din momentul in care avem documentele de la Dvs., va putem inmana Hotararea privind inregistrarea mentiunii la Registrul Comertului.

Durata suspendarii activitatii firmei

Puteti suspenda activitatea firmei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si maxim 3 ani. In aceasta perioada, evidenta contabila se tine la 3 luni, se depun declaratia 100 si (daca este cazul) declaratia 300, iar firma nu are voie sa faca nicio tranzactie. Recomandam inchiderea contului din banca al societatii. Bilanturile contabile, se depun in continuare, la 6 luni si un an.

Suspendarea activitatii unei firme cu salariati

In cazul in care societatea are salariati, se transmite in Registrul de Evidenta a Salariatilor incetarea contractelor de munca pe motivul suspendarii activitatii firmei.

O societate care si-a suspendat activitatea si a inscris aceasta modificare la Registrul Comertului poate solicita reactivarea activitatii urmand urmatorii pasi :

1. Depunerea urmatoarelor formulare la registrul comertului:
Cererea de înregistrare (original) – formular;
Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani – formular;
Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţilor  (original) – detalii;
Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;
Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

2. Depunerea la Adminsitratia Finaciara a declaratiei privind reluarea activitatii, insotita de REZOLUTIA prin care s-a admis reluarea activitatii.

Contribuabilul declarat inactiv ca urmarea a inactivitatii temporare înscrisă la Registrul Comerțului, se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante
c) organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv;

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a mențiunilor privind întreruperea temporară a activității/reluarea activității persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale:

  1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate”,  „reluare activitate” după caz ;
  2. În cazul suspendării temporare a activității: declaraţia-tip pe propria răspundere (model 3 – original) din care să rezulte că pe perioada întreruperii temporare de activitate PFA/II/IF nu  desfăşoară activitate la sediul profesional, la punctele de lucru ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani ;
  3. În cazul reluării activității: declaraţia-tip pe propria răspundere (model 3 – original) din care să rezulte că PFA/II/IF îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate ;
  4. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 ( original);
    • NOTĂ: dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică,  persoana fizică titulară a PFA/titularul întreprinderii individuale/ membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Dacă este cazul, dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) .

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau 0730.44.88.21.