ONG. Asociatii, Fundatii, Federatii. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 este actul normativ care reglementeaza asociatiile si fundatiile.

Etapele constituirii:Asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau identificarea obiectivelor viitoarei fundatii. Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului are un cuantum de: activul patrimonial iniţial al asociaţiei, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.Organe de conducere si control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori.Organele fundatiei sunt: Consiliul director; Cenzorul/Comisia de cenzori. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.Act constitutiv. Statut. Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare si desemneaza organele de conducere).Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60   sau

Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundaţiei;

c) denumirea fundaţiei;

d) sediul fundaţiei;

e) durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

Dovada disponibilitate denumire. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a individualiza persoana juridica. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.

Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) are caracter public;

b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o alta denumire decat cea cu care s-a constituit;

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa;

d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;

e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.

Sediul social. Varianta cea mai simpla este sa desemnati drept sediu apartamentul unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu Fundatia. Acest contract se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de fotocopia contractului de inchiriere. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer: Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Fundatiei/Asociatiei in apartamentul respectiv); Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz).

Formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Depunerea dosarului la Judecatorie. Puneti intr-un dosar actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale. Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de 3.000 lei la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti prezenti.
Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

Copia de pe incheiere. La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Incheierii si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Atribuire cod fiscal. Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal. La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu fotocopii dupa urmatoarele: Statut, Act constitutiv, Incheiere Judecatoreasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, precum si timbru fiscal, 2 cereri “cod 010″ completate. Termenul este de 14 zile.

De retinut! Daca doriti sa va intocmim noi actele constitutive si ne imputerniciti sa ne ocupam de toate formalitatile necesare in vederea constituirii unui ONG in numele si pentru dvs., ca documente/informatii necesare demararii, ar fi:
a) datele de identificare membri (Fotocopii CI);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei – fotocopie a titlului de proprietate;
e) caziere fiscale ale asociatilor fondatori.

Asociatie vs fundatie

Asadar, actualizand actele fundatiei trebuie sa ne conformam actului normativ in vigoare, si anume OG 26/2000 actualizata, avand in vedere ca Legea 21 / 1924 este abrogata expres prin art .86 din aceasta.

Asociatiile reprezinta un indice al asociativitatii, solidaritatii si al spiritului de intrajutorare, iar fundatiile sunt un indicator al filantropiei, a dorintei de a face bine, de a-i ajuta pe ceilalti dar si a existentei resurselor financiare necesare, caci fundatiile inseamna in principal afectarea unui patrimoniu in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, particular.

Prin urmare un atu al fundatiei ar fi o credibilitate mai mare.
Deosebirile dintre asociatii si fundatii:
– obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce la asociatie obiectul este acela de realizare unele activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, in interesul nepatrimonial al membrilor, in timp ce fundatia are drept scop realizarea unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi;
– nr. de persoane care constituie aceste doua forme de asociere (la asociatii este vorba de trei sau mai multe persoane, iar la fundatie este vorba de una sau mai multe persoane);

Asociatiile pot desfasura activitati si in interesul nepatrimonial al membrilor sai, fundatiile nu pot desfasura astfel de activitati; fundatiile pot desfasura activitati doar in scopul unui interes general sau al unor colectivitati.

Ca forma de organizare, asociatiile sunt vazute ca structuri deschise, democratice, care iau pe decizii pe baza votului membrilor sai, pe cand fundatiile sunt considerate inchise, relativ nedemocratice, reflectand doar vointa fondatorilor. Practic, fondatorii vor controla fundatia fara alte ingerinte.

Asociatiile au adunari generale, care vor decide in cele mai importante aspecte, inclusiv alegerea si revocarea membrilor consiliului director, in schimb fundatia nu are adunare generala, ci doar un consiliu director desemnat de fondatori.
– capitalul social initial al celor doua forme de asociere(la asociatie acesta este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei);
– organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);
veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;

Art. 83. – (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.

Art. 15

(1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, â căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Ong vs SRL

Asa in cateva cuvinte, membrii care formeaza o asociatie (ong) nu s-au reunit punand la comun un capital (in numerar sau in natura care a format patrimoniul propriu al asociatiei) pentru a avea profit.

Pe cand la o firma, asociatii la un SRL pun la comun tot acel capital (in numerar /natura care a format capitalul social al firmei) pentru a avea profit.

Asociatia este o persoana juridica fara scop patrimonial (profitul nu se imparte actionarilor), iar societatea are ca scop obtinerea de profit (deci, se imparte actionarilor).

Deci ce se castiga (profitul) la un ong ramane in cadrul asociatiei pentru a contribui la atingerea obiectivelor propuse. In cazul retragerii din asociatie aportul in natura si/sau in moneda NU se restituie asociatului care se retrage, la desfiintarea asociatiei ci este donat catre alta asociatie cu obiect de activitate similar, pe cand la societate cand se retrage un actionar/asociat, cota parte din patrimoniu ii este restituita.

Organizatii non profit inseamna entitati care au ca scop activitati umanitare, artistice etc. care nu genereaza profit pentru membri (cum fac societatile comerciale)

In Romania, toate aceste entitati, asociatii, fundatii sunt si ONG si nonprofit.
art. 48 al. OG 26/2000, art. care prevede:

“Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. ”

Se poate pune egalitate intre scopul acoperirii unor datorii si scopul declarat de asociatie in statut daca datoriile au aparut tot in timpul derularii unor activitati.

Se poate constitui o societate comerciala de catre persoana juridica fara scop patrimonial, dar profitul va reveni persoanei juridice si nu persoanelor fizice care au constituit asocierea fara scop patrimonial.

La o asociatie non profit poti incasa bani si din vanzari si ai o scutire de impozit pe profit pentru activitatile economice de maxim 15000 eur dar in limita a 10 % din veniturile din activitatile nonprofit.

O asociatie nonprofit poate avea in paralel si activitati economice precum vanzari produse, prestari servicii pentru care emite factura dar si activitatile fara scop patrimonial pentru care este remunerata din cotizatii membrii, sponsorizari, donatii, fonduri externe nerambursabile, competitii si demonstratii sportive, vize, taxe.

Contabilitatea trebuie organizata ca la o societate incepand cu anul 2008, insa sunt niste diferente pentru specificul activitatii nonprofit precum si la unele conturi contabile pentru activitatile nonprofit.
Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot
constitui asociații ori fundații în condițiile legii.
Asociațiile și fundațiile constituite potrivit legii sunt persoane juridice de drept privat fărăscop patrimonial.
Partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare.
Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile își pot desfășura activitatea în diverse domenii, cum ar fi: sănătate, educație și cercetare, știință, cultură, protecție socială, minoritati, drepturile omului, protectia mediului, protectia copilului, comunicare si mass – media, sport/turism etc.
În acest sens, acestea pot desfăşura diferite activităţi, ca de exemplu:
– intermedierea relației dintre cetățeni și autorități;
– facilitarea integrării sociale și politice a cetățenilor;
– furnizarea de bunuri și servicii publice;
– reprezentarea intereselor de grup în societate etc.
2. ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ŞI FEDERAŢIILOR
2.1. Asociația
Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau
aportul lor în munca pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul.
Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei in Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Asociația își poate constitui atât filiale care reprezintă entități cu personalitate juridică cât și sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste
activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecatorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.
2.2. Fundația
Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent
și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.
Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, la data constituirii fundaţiei.
Prin excepție, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia
altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată.
Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul.
Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.
În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
2.3. Federaţia
Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.
Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.
Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.
2.4. Registre speciale şi Registrul naţional
Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii, sunt supuse înscrierii în registre speciale, constituite, potrivit legii, la instanţele judecătoreşti. Evidenţa centralizată se realizează prin Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aflat la Ministerul Justiţiei.

3. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligația să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
3.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală și eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociațiile, fundațiile şi federaţiile constituite potrivit legii au obligația să depună la organul
fiscal competent formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”.
Declarația de înregistrare fiscală se depune de către reprezentantul legal al asociației sau fundației, sau de către un împuternicit al acestuia, în termen de 30 de zile de la data înființării,
potrivit legii.
Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată.
Formularul 010 se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează la entitate, iar celălalt se depune la organul fiscal competent.
Formularul 010 se poate depune direct la unitatea fiscală sau, se poate transmite prin poștă, prin scrisoare recomandată.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul acestor entităţi.
3.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
Pe baza declarației de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile
de la data depunerii declarației.
3.3. Modificările intervenite ulterior înregistrării fiscale
Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în
termen de 15 de zile de la data producerii acestora25 , prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni (formularul 010), însoţită de documente care atestă modificările intervenite.
În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, declaraţia de menţiuni va fi însoţită şi de certificatul de înregistrare fiscală, care
se depune în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat.
Declararea modificărilor ulterioare privind categoriile de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal se poate face şi pe baza formularului (700) “Declarație pentru înregistrarea/
modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal” care se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
3.4. Radierea înregistrării fiscale
La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea declaraţiei de radiere
(formularul 010).
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.
4. CONDUCEREA CONTABILITĂȚII
Din punct de vedere contabil, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile aplică prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.
Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia,
potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale28.
5. IMPOZITUL PE PROFIT
5.1. Reguli speciale de impozitare
În cazul organizatiilor nonprofit , la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri
sunt venituri neimpozabile:
– cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
– contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
– taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
– veniturile obținute din vize, taxe si penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
– donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
– veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
– veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
– veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
– resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
– veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
– veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
– veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate
publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie,  organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
– sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a facut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
– veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
– sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV din Codul fiscal;
– sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.
Pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile. Aceste organizații datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile.31
5.2. COMPLETAREA și depunerea declarației anuale de impozit pe profit – formularul 101
Entităţile care fac obiectul prezentului GHID depun Declarația privind impozitul pe profit
– formularul 101 până la data de 25 februarie a anului următor.
Aceste entități depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit legislației în vigoare32.
În formularul 101, veniturile neimpozabile, prevăzute în lege precum și cheltuielile aferente acestora, se înscriu la rândul 20, respectiv la rândul 32.
Forumlarul 101 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii.
6. ALTE OBLIGAȚII DECLARATIVE
În funcție de specificul activității, precum și ținând cont de relațiile contractuale cu persoanele fizice, fundațiile, asociațiile şi federaţiile care fac obiectul prezentului Ghid, au
obligația completării și depunerii declarațiilor fiscale, ca de exemplu:
– în cazul în care asociația, fundația sau federaţia are angajați cu contract de muncă, acestea, în calitate de plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor, au obligația completării și
depunerii formularului 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
– dacă asociația, fundația sau federaţia are o relație contractuală cu o persoană fizică căreia îi plătește venituri ca fiind calificate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, atunci enitatea are obligația completării și depunerii formularului 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate;
– dacă asociația, fundația sau federaţia are relații contractuale cu o persoană fizică prestatoare de servicii, care nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal potrivit
legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II “Venituri din activități independente” din lege, atunci entitatea are obligația completării și depunerii formularului 100 – declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, precum și a formularului 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, impozitul astfel declarat reprezentând impozit aferent veniturilor din alte surse;
– dacă asociația, fundația sau federaţia are relații contractuale cu o persoana fizică, autorizată să desfășoare activități independente sau exercită profesii libere (cu excepția contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) și este înregistrată fiscal potrivit legislației în materie, atunci entitatea nu are obligații declarative sau de plată în ce privește această categorie de
persoane;
– formularul 091 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii;
– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
– formularul 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată;
– formularul 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe
teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, în funcție de perioada fiscală – lună sau trimestru;
– formularul 390 ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările
intracomunitare”.
Formularele 100, 112, 205, 300, 301, 390 și 394 se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii.
Formularul 091 se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează la entitate, iar celălalt se se poate depune direct la unitatea fiscală sau, se poate transmite prin poștă, prin scrisoare recomandată.
Declarațiile fiscale precum și termenele de depunere ale acestora se găsesc în Calendarul obligațiilor fiscale care este disponibil pe website-ul instituției noastre: www.anaf.ro, secțiunea
„Asistență contribuabili”, rubrica „Despre impozite și taxe”.

7. REGISTRUL ENTITĂȚILOR PENTRU CARE SE ACORDĂ DEDUCERI FISCALE
În cazul sponsorizărilor efectuate de contribuabili către entități persoane juridice fără scop lucrativ, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale.
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit legii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de Agenția Națională de Administrare Fiscală, este public și se afișează pe site-ul Agenției. Înscrierea în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit legii45.
Înscrierea în registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”.
La formularul 163 se anexează certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă entităţile sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe locale.
Formularul 163 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Semnarea cererii se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii.
În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

9. SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL – SPV
Pentru vizualizarea situației fiscale și financiare proprii, contribuabilii au posibilitatea de a utiliza serviciul Spațiul Privat Virtual. Prin intermediul acestui serviciu se efectuează comunicarea
electronică a informațiilor și înscrisurilor între Agenția fiscală și contribuabili.
Înregistrarea în „Spațiul privat virtual” se face în baza aceluiași certificat calificat obținut pentru depunerea on-line a declarațiilor fiscale, iar informații în vederea înregistrării în SPV, se regăsesc pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, secțiunea – Spațiul Privat Virtual, rubrica – Înregistrare utilizatori persoane fizice și juridice.

Sursa: www.anaf.ro – Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial