ONG. Asociatii, Fundatii, Federatii. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 este actul normativ care reglementeaza asociatiile si fundatiile.

Etapele constituirii:Asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau identificarea obiectivelor viitoarei fundatii. Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului are un cuantum de: activul patrimonial iniţial al asociaţiei, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.Organe de conducere si control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori.Organele fundatiei sunt: Consiliul director; Cenzorul/Comisia de cenzori. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Act constitutiv. Statut. Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare si desemneaza organele de conducere).

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60   sau

Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundaţiei;

c) denumirea fundaţiei;

d) sediul fundaţiei;

e) durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

Dovada disponibilitate denumire. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a individualiza persoana juridica. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.

Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) are caracter public;

b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o alta denumire decat cea cu care s-a constituit;

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa;

d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;

e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.

Sediul social. Varianta cea mai simpla este sa desemnati drept sediu apartamentul unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu Fundatia. Acest contract se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de fotocopia contractului de inchiriere. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer: Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Fundatiei/Asociatiei in apartamentul respectiv); Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz).

Formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Depunerea dosarului la Judecatorie. Puneti intr-un dosar actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale. Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de 3.000 lei la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti prezenti.
Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

Copia de pe incheiere. La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Incheierii si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Atribuire cod fiscal. Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal. La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu fotocopii dupa urmatoarele: Statut, Act constitutiv, Incheiere Judecatoreasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, precum si timbru fiscal, 2 cereri “cod 010″ completate. Termenul este de 14 zile.

De retinut! Daca doriti sa va intocmim noi actele constitutive si ne imputerniciti sa ne ocupam de toate formalitatile necesare in vederea constituirii unui ONG in numele si pentru dvs., ca documente/informatii necesare demararii, ar fi:
a) datele de identificare membri (Fotocopii CI);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei – fotocopie a titlului de proprietate;
e) caziere fiscale ale asociatilor fondatori.

Asociatie vs fundatie

Asadar, actualizand actele fundatiei trebuie sa ne conformam actului normativ in vigoare, si anume OG 26/2000 actualizata, avand in vedere ca Legea 21 / 1924 este abrogata expres prin art .86 din aceasta.

Asociatiile reprezinta un indice al asociativitatii, solidaritatii si al spiritului de intrajutorare, iar fundatiile sunt un indicator al filantropiei, a dorintei de a face bine, de a-i ajuta pe ceilalti dar si a existentei resurselor financiare necesare, caci fundatiile inseamna in principal afectarea unui patrimoniu in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, particular.

Prin urmare un atu al fundatiei ar fi o credibilitate mai mare.
Deosebirile dintre asociatii si fundatii:
– obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce la asociatie obiectul este acela de realizare unele activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, in interesul nepatrimonial al membrilor, in timp ce fundatia are drept scop realizarea unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi;
– nr. de persoane care constituie aceste doua forme de asociere (la asociatii este vorba de trei sau mai multe persoane, iar la fundatie este vorba de una sau mai multe persoane);

Asociatiile pot desfasura activitati si in interesul nepatrimonial al membrilor sai, fundatiile nu pot desfasura astfel de activitati; fundatiile pot desfasura activitati doar in scopul unui interes general sau al unor colectivitati.

Ca forma de organizare, asociatiile sunt vazute ca structuri deschise, democratice, care iau pe decizii pe baza votului membrilor sai, pe cand fundatiile sunt considerate inchise, relativ nedemocratice, reflectand doar vointa fondatorilor. Practic, fondatorii vor controla fundatia fara alte ingerinte.

Asociatiile au adunari generale, care vor decide in cele mai importante aspecte, inclusiv alegerea si revocarea membrilor consiliului director, in schimb fundatia nu are adunare generala, ci doar un consiliu director desemnat de fondatori.
– capitalul social initial al celor doua forme de asociere(la asociatie acesta este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei);
– organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);
veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;

Art. 83. – (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.

Art. 15

(1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, â căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei. -900 de  lei de la 1 iulie 2014

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Ong vs srl

Asa in cateva cuvinte, membrii care formeaza o asociatie (ong) nu s-au reunit punand la comun un capital (in numerar sau in natura care a format patrimoniul propriu al asociatiei) pentru a avea profit.

Pe cand la o firma, asociatii la un srl pun la comun tot acel capital (in numerar /natura care a format capitalul social al firmei) pentru a avea profit.

Asociatia este o persoana juridica fara scop patrimonial (profitul nu se imparte actionarilor), iar societatea are ca scop obtinerea de profit (deci, se imparte actionarilor).

Deci ce se castiga (profitul) la un ong ramane in cadrul asociatiei pentru a contribui la atingerea obiectivelor propuse. In cazul retragerii din asociatie aportul in natura si/sau in moneda NU se restituie asociatului care se retrage, la desfiintarea asociatiei ci este donat catre alta asociatie cu obiect de activitate similar, pe cand la societate cand se retrage un actionar/asociat, cota parte din patrimoniu ii este restituita.

Organizatii non profit inseamna entitati care au ca scop activitati umanitare, artistice etc. care nu genereaza profit pentru membri (cum fac societatile comerciale)

In Romania, toate aceste entitati, asociatii, fundatii sunt si ONG si nonprofit.
art. 48 al. OG 26/2000, art. care prevede:

“Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. ”

Se poate pune egalitate intre scopul acoperirii unor datorii si scopul declarat de asociatie in statut daca datoriile au aparut tot in timpul derularii unor activitati.

Se poate constitui o societate comerciala de catre persoana juridica fara scop patrimonial, dar profitul va reveni persoanei juridice si nu persoanelor fizice care au constituit asocierea fara scop patrimonial.

La o asociatie non profit poti incasa bani si din vanzari si ai o scutire de impozit pe profit pentru activitatile economice de maxim 15000 eur dar in limita a 10 % din veniturile din activitatile nonprofit.

O asociatie nonprofit poate avea in paralel si activitati economice precum vanzari produse, prestari servicii pentru care emite factura dar si activitatile fara scop patrimonial pentru care este remunerata din cotizatii membrii, sponsorizari, donatii, fonduri externe nerambursabile, competitii si demonstratii sportive, vize, taxe.

Contabilitatea trebuie organizata ca la o societate incepand cu anul 2008, insa sunt niste diferente pentru specificul activitatii nonprofit precum si la unele conturi contabile pentru activitatile nonprofit.