Infiintari Societati S.R.L., S.A., S.R.L. – D

Infiintam societati indiferent de forma juridica solicitata (S.R.L., S.A., S.N.C. etc.), persoane fizice autorizate (P.F.A.), intreprindere individuala (II), intreprinderi familiale (I.F.), ONG-uri, fundatii, asociatii, cluburi sportive etc.

Sediul social se poate stabili si la cabinetul de avocat pe cateva luni sau 1 an.

Termenul este de 3 zile lucratoare de la intocmirea dosarului pentru infiintarea firmei si depunerea lui la Oficiul National Registrul Comertului. 

Noi vom intocmi si redacta actele firmei, vom obtine toate avizele si aprobarile necesare ca firma dumneavoastra sa poata functiona legal. Apeland la serviciile noastre de consultanta si asistenta juridica economisiti timp, bani si aveti certitudinea ca ati ales varianta optima pentru dumneavoastra din punct de vedere juridic si fiscal.

Actele si operatiunile necesare infiintarii unei societati comerciale*:

Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei la ORC: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor, in vederea verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei si / sau a emblemei;

Intocmirea Actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

Numirea administratorului societatii;

Stabilirea duratei mandatului de administrator;

Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAEN (stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate);

Actele de identitate ale viitorilor asociati si ale viitorilor administratori (Carte de identitate/pasaport etc);

Copie dupa actul de proprietate al sediului social in care va functiona societatea (Ex.: Contract de vanzare-cumparare);

Actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat stabilirii sediului social (Ex.: Contract de Comodat, Contract de Inchiriere) ;

Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor care au pereti comuni – cel de sus, cel de jos, cel din stanga si cel din dreapta. Va contine semnaturile vecinilor direct afectati, semnatura Presedintelui de asociatie, avizul Comitetului Executiv al asociatiei, precum si stampila asociatiei (numai daca acesta se afla intr-un imobil cu mai multe locuinte), sau

Capitalul social al firmei – suma, precum si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului (dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social). Pentru o societate cu raspundere limitata, capitalul social minim este de 200 de lei. ;

Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile este necesar certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare;

Declaratiile notariale date pe proprie raspundere: date de catre asociati si administratori, din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati; declaratie asociat unic, daca este cazul;

Specimenul de semnatura, pentru administrator(i) ;

Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul / resedinta / sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine*, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania;
*Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentele necesare pentru depunerea dosarului la Oficiul Registrul Comertului:

Cerere inregistrare societate;

Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate;

Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Oficiul Registrului Comertului. In termen de aproximativ 3-4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului). Tot noi ne vom ocupa si de ridicarea actelor de la Oficiul Registrului Comertului. Incepand din acest moment firma poate functiona legal. 

Declararea si achizitionarea registrelor de la administratia financiara

 • Registrul de Evidenta Fiscala (REF)
 • Registrul Unic De Control (RUC)
 • Registrul Jurnal (cod 14-1-1) si Registrul Inventar (cod 14-1-2) –se cumpara de la librarie.

de mers la banca si transformat contul de capital social in cont curent.

(1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

(3) Contribuabilii nou-înfiinţaţi sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, să achiziţioneze registrul unic de control.

Registrul de evidenta fiscala se elibereaza contra cost de catre unitatile fiscale, pe baza unei cereri. Aceasta trebuie insotita de certificatul de inregistrare al societatii emis de Oficiul National al Registrului Comertului si:

 • copie Certificat Constatator;
 • copie Hotarare Judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale;
 • copie dupa actul de identitate al persoanei delegate sa depuna solicitarea si sa ridice registrul.

Cererea pentru achizitionarea registrului trebuie depusa in maxim 30 de zile de la inregistrarea unei societati (numai daca firma s-a declarat platitoare de impozit pe profit).

*toate actele pot fi transmise si prin e-mail/fax/curier.

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau tel. 0720 61 50 62!

 INFIINTARE SRL-D

1. Primul pas este dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei: cel putin 3 denumiri pentru societatea in curs de constituire;

2. Copii C.I. asociat(i), respectiv administrator(i)*;

3. O sa avem nevoie de urmatoarele informatii si acte:

– capitalul social si participatia asociatilor la capitalul social (min.200 lei capital social);

– actul de spatiu in baza caruia se stabileste sediul social; de asemenea, am nevoie de titlul de proprietate (contract de vanzare-cumparare etc.), in copie+Acordul vecinilor – acesta daca si numai daca imobilul in care se va stabili sediul social este la bloc, unde este constituita o asociatie de proprietari (este un formular tipizat pe care vi-l voi da eu) si exista colocatari; Sau

– Sediul social se poate stabili si la cabinetul de avocat, acest lucru fiind contra-cost.

Termen eliberare acte: 4 zile lucratoare de cand depunem dosarul, avem totul in dosar si achitam taxele legale;

si, dupa caz :

II. Costurile de contabilitate, la cerere;

*Conditii speciale

Intreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată in Registrul Comerţului;
 2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 3. înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii tineri;
 4. declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Sa fie infiintata pe perioada nelimitata;
 2. Sa se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii tineri;
 3. Sa fie înfiinţată de catre un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 4. Sa fie administrată de asociatul unic, sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 5. Sa aiba obiectul de activitate de cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de CAEN Rev 2.

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:

– intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

De asemenea, nu pot fi incluse in obiectul de activitate si nici nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si art. 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, pentru următoarele activitati:

 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr.104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer – industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052).

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S.R.L. Debutant :

 1. acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 2. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
 3. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii;
 5. consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Conform prevederilor O.U.G. nr.6/2011 – art.6 alin.1 – Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

 1. la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
 2. la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute pentru infiintare;
 3. la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 4. la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
 5. la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

Alin. 2. În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devenind S.R.L.

 SRL STUDENTI

Prevederile legale incluse in Hotararea de Guvern nr. 166/2003 reglementeaza proiectul menit sa incurajeze tinerii intreprinzatori sa-si contruiasca o cariera in afaceri.

Studentii care vor sa-si infiinteze o firma si sa lanseze in afaceri pot beneficia de facilitatile oferite de Guvernul roman.
Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la art. 1, studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

* sa fie in anul II de studiu (cel putin) si sa fi realizat toate obligatiile prestabilite de senatul universitatii;
* sa urmeze cursurile unei forme de invatamant superior (de lunga/scurta durata) la o universitate acreditata de stat sau particular;
* sa aiba varsta sub 30 de ani.

Tinerii intreprinzatori pot constitui o societate individual sau alaturi de mai multi colegi care indeplinesc toate conditiile prezentate mai sus.

Pentru a putea intocmi dosarul de inregistrare depus la oficiul Registrului Comertului, studentii vor avea nevoie de un document doveditor eliberat de secretariatul universitatii care atesta faptul ca persoanele respective indeplinesc toate conditiile prezentate anterior.

Obtinerea documentele oficiale si depunerea dosarului de inreigstrare la oficiul Registrului Comertului sunt etapele importante in procesul de legalizare a unei afaceri. Studentii care au anumite cunostinte antreprenoriale vor putea intocmi dosarul de inmatriculare in cateva zile.

Beneficiile prevazute in Hotararea de Guvern constau in scutirea de urmatoarele taxe:
1. tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
2. taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
3. taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii solicitate comercianţilor la constituire;
4. taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
5. tarifele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronunţata de judecatorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe langa tribunal;
6. taxa de timbru pentru activitatea notariala, in cazul actelor a caror incheiere in forma autentica este obligatorie.

Totusi, taxele pe care studentii le vei suporta sunt:
– taxa de verificare si/sau rezervare firma si/sau emblema;
– taxa judiciara de timbru şi de timbru judiciar.

Aceste reduceri se acorda numai la infiintari de firma si NU se refera la cazul dobandirii acesteia prin cesiunea partilor sociale de la alta persoana. Ele se acorda doar o data si pentru constituirea unei singure firme.

Suma cheltuita pentru constituirea unei societati comerciale este mult mai redusa decat suma platita de antreprenorii care nu pot participa in acest program. Mai exact un student va plati in jur de 100 lei in loc de 550 lei.

Potrivit legislatiei in vigoare studentii cu o cetatenie straina nu vor putea participa in proiectul respectiv.

Singurul dezavantaj al infiintarii unei firme de catre studenti este faptul ca in situatia in care, in termen de 3 ani de la inregistrarea societatii se ajunge la cesionarea totala sau partiala a actiunilor sau a partilor sociale, fondatorii intreprinderii vor fi obligati sa restituie valoarea totala a sumei pentru care s-a acordat reducerea detaxe. Pentru a evita astfel de situatii este recomandat ca asociatii acestor firme sa colaboreze cu specialisti din domeniul afacerilor si din domeniul legal.