Conform Art. 8 din Legea notarilor publici, nr. 36/1995, notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;
b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
c) procedura succesorala notariala;
d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;
g) primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
j) efectuarea si legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;
l) orice alte operatiuni prevazute de lege.
Acestora li se adauga, divortul cu minori si fara, precum si traduceri, apostilari etc.

Autentificarea înscrisurilor

Actele pentru care legea prevede forma autentică, cele mai frecvente în viaţa de zi cu zi sunt urmatoarele:

– actele prin care se înstrăinează dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri şi construcţii): contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, contracte de întreţinere, contracte de constituire de uzufruct sau servitute, pactele de opţiune, actele de dare în plată, etc.
– actele de comasare/alipire (actele prin care mai multe terenuri învecinate, cu sau fără construcţii sau apartamente sunt alipite) sau de dezlipire/dezmembrare (actele prin care un teren, cu sau fără construcţii sau o construcţie sunt dezmembrate în mai multe loturi independente)
– contractele de ipotecă asupra bunurilor imobile, încheiate cu băncile sau între persoane fizice sau juridice
– convenţiile matrimoniale (actele prin care viitorii soţi sau cei deja căsătoriţi îşi aleg regimul matrimonial)
– actele de lichidare a regimului matrimonial (actele prin care soţii îşi lichidează regimul matrimonial ca urmare a schimbării regimului matrimonial sau a încetării căsătoriei)
– declaraţiile de renunţare la succesiune
– testamentul autentic
– actul constitutiv şi statutul unei fundaţii
– acordurile părinţilor cu privire la plecarea copiilor minori în străinătate
– declaraţii privind lipsa veniturilor, necesare pentru obţinerea bursei sociale pentru elevi şi studenţi, a ajutorului social, a locuinţelor sociale, etc.
– declaraţii privind lipsa întabulării sau a transcrierii imobilelor, necesare peentru prima înscriere în cartea funciară
– declaraţii privind lipsa litigiilor cu privile la un imobil, necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi pentru încheierea – – – contractelor pentru furnizarea de utilităţi
– acorduri privind construirea la limita de proprietate, necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire

Preluare de pe site-ul http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.1&lang=ro

Biroul nostru vă asigură următoarele servicii notariale: autentificarea inscrisurilor, procedura succesorala notariala, certificarea unor fapte, legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, legalizarea copiilor de pe inscrisuri, efectuarea si legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite, consultatii juridice, testament, contracte vânzare cumparare, antecontracte, contracte schimb, contracte donatie, contracte partaj, contracte de intretinere, acte de dare in plata, contracte de ipoteca, contracte de imprumut, contracte de gaj, contracte de inchiriere, contracte de comodat, procuri, declaratii, acte constitutive acte de dezmembrare, acte de alipire precum, procedura divortului, servicii de traduceri și servicii de apostilare.

Actele necesare pentru perfectarea contractelor vânzare

Actele necesare pentru perfectarea contractelor vânzare ce au drept obiect bunuri imobile (teren, apartament etc.)

-actele de identitate ale parti;
-actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului;
-certificatul fiscal pe numele proprietarului sau a proprietarilor, din care sa reiasa ca si-au achitat toate taxele si impozitele fata de statul Roman, in conformitate cu cotele lor parti din dreptul de proprietate asupra imobilului care face obiectul inscrisului, eliberat de Administratia Financiara competenta;
-documentatia cadastrala a bunului imobil;
-extrasul de carte funciara pentru autentificare, care se obtine prin intermediul biroului notarial de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent si este valabil 10 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii;
– certificatul de performanta energetica, eliberat de un auditor energetic atestat;
-în cazul apartamentelor, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate ca proprietarul este la zi cu datoriile fata de aceasta (întretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.), aceasta trebuie sa fie semnata de catre presedinte si administrator;
– ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor.

In cazul persoanelor juridice mai sunt necesare urmatoarele documente:
-certificat de atestare fiscala a persoanei juridice;
-certificatul de înregistrare la Registrul Comertului / actul în baza caruia îsi desfasoara activitatea persoana juridica;
-certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societati comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
– hotarâre A.G.A din care sa rezulte acordul tuturor asociatilor cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea persoanei juridice.