ONG. Asociatii, Fundatii, Federatii, Cluburi sportive.

Infiintam ASOCIATII / FUNDATII cu SEDIUL SOCIAL INCLUS! Contacteaza -ne +4 0720 61 50 62!

Etapele constituirii:

Asocierea a minimum 3 persoane in cazul asociatiilor si identificarea obiectivelor viitoarei asociatii/ fundatii.

Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului are un cuantum de: activul patrimonial iniţial al asociaţiei, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, â căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Organe de conducere si control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori.

Organele fundatiei sunt: Consiliul director; Cenzorul/Comisia de cenzori. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Act constitutiv. Statut. Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare si desemneaza organele de conducere).

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

sau

Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) scopul fundaţiei;

c) denumirea fundaţiei;

d) sediul fundaţiei;

e) durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

Dovada disponibilitate denumire. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a individualiza persoana juridica. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.

Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) are caracter public;

b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o alta denumire decat cea cu care s-a constituit;

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa;

d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;

e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.

Sediul social. Varianta cea mai simpla este sa desemnati drept sediu apartamentul unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu Fundatia. Acest contract se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de fotocopia contractului de inchiriere. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer: Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Fundatiei/Asociatiei in apartamentul respectiv); Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz).

Formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Depunerea dosarului la Judecatorie. Puneti intr-un dosar actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale. Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de 3.000 lei la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti prezenti.
Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

Copia de pe incheiere. La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Incheierii si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Atribuire cod fiscal. Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal. La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu fotocopii dupa urmatoarele: Statut, Act constitutiv, Incheiere Judecatoreasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, precum si timbru fiscal, 2 cereri “cod 010″  completate. Termenul este de 14 zile.

De retinut! Daca doriti sa va intocmim noi actele constitutive si ne imputerniciti sa ne ocupam de toate formalitatile necesare in vederea constituirii unui ONG in numele si pentru dvs., ca documente/informatii necesare demararii, ar fi:
a) datele de identificare membri (Fotocopii CI);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei – fotocopie a titlului de proprietate;
e) caziere fiscale ale asociatilor fondatori.

Fundatia – Aspecte generale

Fundatia este constituita  din una sau mai multe persoane care pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Patrimoniul iniţial pentru infiinţarea fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei, cu exceptia cazului fundaţiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Organele fundatiei sunt:

 • Consilul director – cel putin 3 membri;
 • Cenzorul / Comisia de cenzori – nr. impar de membri.

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite.

Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta.

Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.

 • Potrivit legii, doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in Federatie.

Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator.

Onorariu – la cerere

Continutul Actului Constitutiv:

 • datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • scopul fundatiei;
 • denumirea fundatiei;
 • sediul fundatiei;
 • durata de functionare a fundatiei -pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul initial al fundatiei;
 • componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza, statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.

 • are caracter solemn fiind obligatorie autentificarea sa la notar.

Continutul Statutului:

 • va fi redactat in forma autentica;
 • cuprinde elementele din actul constitutiv (fara persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a celor dintai organe de conducere);
 • explicitarea scopului si a obiectivelor;
 • categoriile de resurse patrimoniale;
 • atributiile organelor de conducere, administrare si control al fundatiei;
 • procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • destinatia bunurilor in cazul dizolvarii fundatiei.

Statutul si Actul Constitutiv se pot modifica!

 • Se pot aduce modificari acestor acte ori de cate ori doriti sa schimbati denumirea, sediul, scopul si obiectivele, etc.; aceasta procedura nu este necesara atunci cand pleaca membrii din organizatie sau cand primiti membri in organizatie;
 • Pentru a inregistra orice modificare trebuie sa convocati AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostiinta modificarile ce vor fi aduse. Procesul verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la judecatorie trebuie sa contina:

 • noul statut si/sau noul act constitutiv sau actul aditiona autentificat/atestat  si 6 exemplare originale;
 • procesul verbal autentificat;
 • chitanta doveditoare a platii taxei de timbru si timbre;
 • copie dupa vechile acte;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • certificatul de inscriere in original.

Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

 • Urmatorul pas dupa comunicarea incheierii civile consta in  legalizarea acesteia;
 • Eliberarea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (aflat la grefa Judecatoriei). Se face de indata ce sentinta ramane irevocabila.

Certificatul de Inregistrare Fiscala.

Urmatoarea etapa este obtinerea certificatului de inregistrare fiscala, numit si Cod Fiscal. Pentru acesta trebuie depus un alt dosar la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, care sa cuprinda:

 • doua formulare completate;
 • copie act constitutiv; – copie statut;
 • copie hotarare judecatoreasca;
 • copie certificate de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • un timbu fiscal.

Codul Fiscal va fi eliberat in aproximativ 10 zile de la data depunerii actelor. Cu ajutorul acestui certificat veti putea face un cont pe numele organizatiei in care sa transferati patrimonial initia (daca este cazul).

Infiintam ASOCIATII / FUNDATII CU SEDIUL SOCIAL INCLUS! Contacteaza -ne 0720 61 50 62!

ONG vs. SRL

Membrii care formeaza o asociatie (ong) nu s-au reunit punand la comun un capital (in numerar sau in natura care a format patrimoniul propriu al asociatiei) pentru a avea profit, pe cand la o firma, asociatii unui SRL pun la comun tot acel capital (in numerar /natura care formeaza capitalul social al firmei) pentru a avea profit.
Asociatia este o persoana juridica fara scop patrimonial (profitul nu se imparte actionarilor), iar societatea are ca scop obtinerea de profit (deci, se imparte actionarilor).
Deci, ce se castiga (profitul) la un ONG ramane in cadrul asociatiei pentru a contribui la atingerea obiectivelor propuse. In cazul retragerii din asociatie aportul in natura si/sau in moneda NU se restituie asociatului care se retrage, la desfiintarea asociatiei ci este donat catre alta asociatie cu obiect de activitate similar, pe cand la societate cand se retrage un actionar/asociat, cota parte din patrimoniu ii este restituita.
Organizatii non profit inseamna entitati care au ca scop activitati umanitare, artistice etc. care nu genereaza profit pentru membri (cum fac societatile)

In Romania, toate aceste entitati, asociatii, fundatii sunt ONG.

art. 48 al. OG 26/2000, art. care prevede:

“Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. ”

Se poate pune egalitate intre scopul acoperirii unor datorii si scopul declarat de asociatie in statut daca datoriile au aparut tot in timpul derularii unor activitati.

La o asociatie non profit poti incasa bani si din vanzari si ai o scutire de impozit pe profit pentru activitatile economice de maxim 15000 euro dar in limita a 10 % din veniturile din activitatile nonprofit.
O asociatie nonprofit poate avea in paralel si activitati economice precum vanzari produse, prestari servicii pentru care emite factura dar si activitatile fara scop patrimonial pentru care este remunerata din cotizatii membrii, sponsorizari, donatii, fonduri externe nerambursabile, competitii si demonstratii sportive, vize, taxe.

Contabilitatea trebuie organizata ca la o societate incepand cu anul 2008, insa sunt niste diferente pentru specificul activitatii nonprofit precum si la unele conturi contabile pentru activitatile nonprofit.
Trebuie sa depui bilant de doua ori pe an si numai daca ai si vanzari o declaratie de impozit pe profit daca e cazul.

Mai jos prezentam comparativ diferente intre Asociatie si Fundatie.
Asociatiile reprezinta un indice al asociativitatii, solidaritatii si al spiritului de intrajutorare, iar fundatiile sunt un indicator al filantropiei, a dorintei de a face bine, de a-i ajuta pe ceilalti dar si a existentei resurselor financiare necesare, caci fundatiile inseamna in principal afectarea unui patrimoniu in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, particular.
Prin urmare un atu al fundatiei ar fi o credibilitate/bonitate mai mare.

Deosebirile dintre asociatii si fundatii:

– obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce la asociatie obiectul este acela de a realizare unele activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, in interesul asociatiilor personal nepatrimonial, in timp ce fundatia are drept scop realizarea unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi;
– nr. de persoane care constituie aceste doua forme de asociere(la asociatii este vorba de trei sau mai multe persoane, iar la fundatie este vorba de una sau mai multe persoane);
– capitalul social initial al celor doua forme de asociere(la asociatie acesta este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei);
– organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);
– veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;

Caracteristici

Asociatie

Fundatie

Dobandirea personalitatii juridice se face printr-o procedura judiciara.

Da

Da

Este persoana juridica de drept privat.

Da

Da

Exista un numar minim de membri fondatori.

Da (3 membri fondatori)

Nu

Exista un nivel minim al patrimoniului initial.

Da (1 salariu minim brut pe economie)

Da (100 de salarii minime brute pe economie

Exista membri/ Adunare generala

Da

Nu

Conducerea este asigurata de un organ deliberativ.

Da (Adunarea generala)

Da (Consiliul Director)

Conducerea si administrarea este asigurata de acelasi organ deliberativ.

Nu (Consiliul Director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale)

Da (cu precizarea ca Consiliul Director poate delega punerea în executie a hotararilor sale catre un nivel executiv, instituit insa nu in baza legii, ci la initiativa sa).

Sursele de venituri identificate de lege sunt aceleasi.

Da

Da (cu exceptia cotizatiilor care exista numai in cazul asociatiilor)

Exista posibilitatea legala de a desfasura activitati comerciale.

Da

Da

Exista obligativitatea controlului financiar intern, prin prezenta institutiei cenzorului.

Da (pentru asociatii cu un numar de membri mai mare de 15 este obligatorie constituirea unei Comisii de Cenzori, formata dintr-un numar impar de membri)

Da