Dizolvare, lichidare, radiere firma

Procedura de desfiintare a unei societati presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare ce reprezinta cele doua etape ce trebuie parcurse: cea de lichidare si ulterior cea de radiere.

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii – se obtine de la Registrul Comertului si se completeaza de delegat;
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic – avem nevoie de copii de pe certificatul de inmatriculare (CUI) si cartile de identitate ale asociatilor;
 • Imputernicirea persoanei delegate care va depune mentiunea in Registru Comertului;
 • Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

Etapa 1 – radiere

Cerere tip – de radiere;
Certificatul de inregistrare si anexele – certificatul de inmatriculare (CUI) si certificatele constatatoare;
Situatia financiara de lichidare – Bilantul de lichidare;
Hotararea de repartizare a activelor – dupa caz;
Certificat fiscal de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale;
Imputernicirea persoanei care depune mentiunea;
Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

Durata procedurii este de cuprinsa intre 1- 2 luni.

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea ulterior constatării dizolvării a SRL cu asociat unic (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic , bifată la pct. 5.12;
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept (copie).

Înregistrare

 1. Cererea de radiere (original) ;
 2. Hotărârea irevocabilă a instanţei de constatare a dizolvării de drept (original);
 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii, şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC cu minimum 15 zile înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 4. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 5. Dacă este cazul:
  • avizele prevăzute în legile speciale (copie );
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată

Etapa I

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept (original);
 3. Hotarârea adunării asociaţilor/cererea de numire a unui lichidator ;
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original) ;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă  este cazul:
  • datele de identificare pentru lichidatorul persoană juridică (copie) ;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-II-a

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari şi certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie ), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal

Etapa a-III-a

 1. Cererea de radiere (original) ;
 2. Actul de numire a lichidatorului ;
 3. Situaţia financiară de lichidare şi proiectul de repartizare a activului semnat de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie ) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile pentru SA şi SCA, înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 4. Raportul lichidatorilor (original);
 5. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 6. Dacă este cazul:
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SCA şi SA au fost numiţi lichidatori (original);
  • registrele SA şi SCA;
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească  formalităţile legale (original).

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare şi lichidării  SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 şi art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) ;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice (original) ;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal

Etapa a II-a

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea va fi făcută de ORCT;
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original) ;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie );
  • împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-III-a

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) , pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie ), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal.

Etapa a-IV-a 

 1. Cererea de radiere (original) ;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original), în cazul SA şi SCA;
  • registrele SA şi SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării şi lichidării SNC, SCS, SRL şi SCA (deces – art. 229 şi art. 230 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original);
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi  numire a lichidatorului (original);
 3. Dacă este cazul,  dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal :

Etapa a II-a

 1. Cererea de înregistrare (original) ;
 2. Hotărârea de la Etapa I, pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească definitivă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 4. Certificatul de deces, în cazul decesului unuia din asociaţi sau a unicului asociat comanditat sau comanditar, când datorită acestor cauze numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia SRL care poate continua activitatea cu asociat unic conform dispoziţiilor legale sau statutare (copie certificată);
 5. Specimenul de semnătură a lichidatorului (original) ;
 6. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie certificată de parte);
 7. Dacă este cazul:
  • declaraţiile moştenitorilor cu privire la renunţarea la continuarea activităţii societăţii (original);
  • certificatul de moştenitor (copie);
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată);
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Etapa a-III-a

 1. Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) – detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) – detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal (numai pentru SA şi SCA).

Etapa a IV-a

 1. Cererea de radiere (original) ;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorului (original);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
  • dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată .

Sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/

Oficiul Național al Registrului Comerțului