Infiintare SA

Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor. Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 ( doi ) actionari.
– Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie in valoare de minim 90.000 lei cca 25.000 euro, valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei.
– Sediul social se poate stabili si la cabinetul de avocat;
– Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori ( din care unul trebuie sa fie expert contabil ) si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Pentru infiintare firma – societate pe actiuni (SA) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

 • copie C.I. / pasaport actionari;
 • copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea;
 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat);
 • declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
 • actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat declararii sediului social;
 • acordul vecinilor/acordul asociatiei de proprietari;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii pe actiuni.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare;
 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovada privind sediul social/secundar;
 • dovada capitalui social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • daca este cazul:
  • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice;
  • hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea;
  • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana;
  • declaratiafondatorilor administratorilor/membrilor/ privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

Termen eliberare acte: o saptamana.