CERTIFICAT CONSTATATOR
Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

EXTRAS DE REGISTRU

Extrasul de registru este valabil 30 de zile de la data emiterii şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei: funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, fuziune, divizare, condamnare penală sau suspendare temporară a activităţii;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”

Totodată, art. 6 din acelaşi act normativ mai sus menţionat prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.
Aşadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise. Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite. Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.
Documentele furnizate prin InfoCert se supun dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică (cu modificările şi completările ulterioare) şi dispoziţiilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală (cu modificarile şi completările ulterioare) şi conţin următoarele elemente de siguranţă:
• Semnătura electronică calificată – asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidenţialitatea documentului şi este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;
• Marcare temporală – asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data şi ora precizată, confirmând existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp;
• Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului) – reprezintă o modalitate de protecţie a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;
• Cod de bare – cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un şir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcţionalităţii de “Verificare document” din cadrul serviciului online InfoCert.

Obţinere autorizaţii, avize, licenţe

Oferim servicii complete pentru obţinere de autorizaţii, avize şi licenţe, totul pentru ca afacerea dumneavoastră să funcţioneze legal:

 • Înregistrarea punctului de lucru,
 • Consultanţă şi asistenţă în obţinerea tuturor avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor,
 • Servicii pe linie de sănătate publică şi sanitar-veterinară,
 • Servicii pe linia protecţiei muncii şi PSI,
 • Servicii pe linie de avizare /autorizare protecţia mediului
 • Asistenţă privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de primărie,
 • Asistenţă privind obţinerea licenţei de difuzare a muzicii ambientale,
 • Asistenţă pentru indeplinirea formalităţilor legale privind montarea unei reclame / firmă / panou,
 • Depunerea şi ridicarea întregii documentaţii în vederea eliberării avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor necesare,
 • Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcţionarea corectă şi în parametri legali (DDD, REBU, PROTAN, LACTOBAR )

Servicii de Protectia Muncii (SSM) si Stingerea Incendiilor (PSI-SU)

– Securitatea si sanatatea in munca (SSM)
– Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI-SU)
– Medicina Muncii (fise de aptitudine)
– Buletine PRAM, ISCIR, RSVTI.
– Truse de prim-ajutor, Stingatoare, semnalizare

Servicii SSM

Organizarea activitatii SSM, intocmire dosar SSM, evaluarea riscurilor, Instructiuni proprii SSM, intocmire fise de instruire SSM, instruiri SSM, reprezentare la controale ITM, cercetare accidente de munca, consultanta in domeniul SSM

Servicii PSI

Stabilirea structurii activitatii PSI, intocmire dosar PSI, elaborare plan de interventie la incendii, intocmire fise de instruire PSI, instruiri PSI, reprezentare la controale ISU, consultanta in domeniul PSI, efectuare instructaje, intocmire Planuri de Evacuare

RSVTI/ISCIR/PRAM

Stabilirea structurii activitatii PSI, intocmire dosar PSI, elaborare plan de interventie la incendii, intocmire fise de instruire PSI, instruiri PSI, reprezentare la controale ISU, consultanta in domeniul PSI, efectuare instructaje, intocmire Planuri de Evacuare

Asistenta si consiliere permanenta.

Reprezentare la controalele ITM gratuita.

Va stam alaturi si va raspundem la orice problema in domeniu!

Cei peste 8 ani de experienta in domeniul SSM reprezinta o garantie a calitatii serviciilor noastre.